آیه مودت اهل البیت (ع)

آیه مودت اهل البیت (ع)

آیه مودت اهل البیت (ع)

قل لا اسئکم علیه الا موده فی القربی سوره شوری ای مردم به مردم بگو بابت رسالتم از شما مزدی نمیخواهم مگر مودت و دوستی اهل بیت من را

سیوطی در در المنثور از مجاهد و مردویه از ابن عباس از سعید بن جبیر نقل می کند که مقصود ایه ی فوق قرباء میباشند یعنی علی (ع)و فاطمه (ع) و حسن(ع) و حسین (ع)که اماده شدند برای مباهله با نصارای نجران که انها انصراف دادند

امام حسن (ع)بعد از شهادت پدرش فرمودند خداوند این ایه را در شان اهل بیت نازل کرده است و من از انهایم

امام سجاد (ع) در شهر شام به مرد هتاکی که به امام جسارت کرد فرمود ایا قران خوانده ای ماییم مصداق ایه قل لا اسئلکم ....

فخر رازی در تفسیر کبیرش میگوید پس ثابت شد که این 4 نفر علی(ع) و فاطمه (ع)و حسن (ع)و حسین (ع)اقارب رسولخدایند

سیوطی در الدر المنثور از تعدادی رواه از ابن عباس نقل میکند که ایه فوق درباره قربای پیامبر(ص) است

در اخبار است که جمعی از پیامبر(ص) سوال کردند یا رسول الله مراد از قربای شما در ایه فوق کیانند که مودتشان بر ما واجب شده است پیامبر(ص) فرمودند علی (ع)و فاطمه (ع)و حسن (ع)و حسین (ع) ذخائر العقبی و محب طبری و هیثمی و ابن حجر از ابن عباس هم نقل کرده اند همین معنی را

ابو حمزه ثمالی به پیامبر(ص) عرض کرد به شما خرجهایی وارد میشود مالی به شما بپردازیم به عنوان مزد رسالت شما در نتیجه که ایه فوق نازل شد

شواهد التنزیل از ابن عباس و ابو نعیم و ثعلبی نیز از ابن عباس روایت کرده اند همین معنی را و کشاف هم روایت فوق را تایید میکند

که پیامبر (ص) فرمود مراد از ایه علی (ع)و فاطمه (ع)و حسن (ع)و حسین (ع)است

فخر رازی ذیل ایه از زمخشری میگوید ثابت شد که علی(ع) و فاطمه (ع)و حسن (ع)و حسین (ع)اقارب رسول خدایند ذخائر العقبی ص 25 محب طبری از مناقب احمد و هیثمی در مجمع خود جلد 7 ص 103 و ابن حجر در صواعق المحرقه ص101 از ابن عباس و دیگران نقل کرده نقل کرده اند همین را و شبلنجی در نور الابصار ص101ذیل ایه روایت کرده اند که مراد از ذی القربا اهلبیت پیامبر (ص) است

مستدرک الصحیحین بنقل بخاری و مسلم جلد 3 ص172 به سند خود از امام سجاد (ع)روایت کرده اند که بعد از شهادت پدرم من از اهلبیتی هستم که خداوند مودت انها را بر هر مسلمانی واجب کرده است با نقل ایه زمخشری در کشاف ذیل ایه و من یقترف حسنه ...الخ

سیوطی در الدر المنثور و کنز العمال متقی جلد 1 ص 251 ذیل ایه الذین امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکرالله تطمئن القلوب میگوید ایه در مورد اهلبیت است

تفسیر ابن جریر طبری جلد 17 ص5 از جابر جعفر بنقل از امام علی (ع)هست که فرمودند اهل الذکر ماییم

محب طبری از ابن ابی اسری در ذخائر خود و حلیه الاولیا جلد3 ص201 از جابر که ایه درباره قربای رسول خدا(ص) است

سیوطی از ابن عباس هم نقل میکند مقصود از ایه فوق قربای پیامبرند

مستدرک الصحیحین جلد 3 ص172 نقل میکند که امام حسن (ع)فرمودند قربای پیامبر ماییم اسد الغابه جلد 5 ص367 ذخائر العقبی ص25 و صواعق محرقه ص101 و ده ها نفر دیگر از علمای سنت شان نزول ایه فوق را در مورد اهلبیت پیامبر یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین نقل کرده اند....

شواهد التنزیل از ابن عباس و ابو نعیم و ثعلبی نیز از ابن عباس روایت کرده اند همین معنی را و کشاف هم روایت فوق را تایید میکند

که پیامبر (ص) فرمود مراد از ایه علی (ع)و فاطمه (ع)و حسن (ع)و حسین (ع)است

فخر رازی ذیل ایه از زمخشری میگوید ثابت شد که علی(ع) و فاطمه (ع)و حسن (ع)و حسین (ع)اقارب رسول خدایند ذخائر العقبی ص 25 محب طبری از مناقب احمد و هیثمی در مجمع خود جلد 7 ص 103 و ابن حجر در صواعق المحرقه ص101 از ابن عباس و دیگران نقل کرده نقل کرده اند همین را و شبلنجی در نور الابصار ص101ذیل ایه روایت کرده اند که مراد از ذی القربا اهلبیت پیامبر (ص) است

مستدرک الصحیحین بنقل بخاری و مسلم جلد 3 ص172 به سند خود از امام سجاد (ع)روایت کرده اند که بعد از شهادت پدرم من از اهلبیتی هستم که خداوند مودت انها را بر هر مسلمانی واجب کرده است با نقل ایه زمخشری در کشاف ذیل ایه و من یقترف حسنه ...الخ

سیوطی در الدر المنثور و کنز العمال متقی جلد 1 ص 251 ذیل ایه الذین امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکرالله تطمئن القلوب میگوید ایه در مورد اهلبیت است

تفسیر ابن جریر طبری جلد 17 ص5 از جابر جعفر بنقل از امام علی (ع)هست که فرمودند اهل الذکر ماییم

محب طبری از ابن ابی اسری در ذخائر خود و حلیه الاولیا جلد3 ص201 از جابر که ایه درباره قربای رسول خدا(ص) است

سیوطی از ابن عباس هم نقل میکند مقصود از ایه فوق قربای پیامبرند

مستدرک الصحیحین جلد 3 ص172 نقل میکند که امام حسن (ع)فرمودند قربای پیامبر ماییم اسد الغابه جلد 5 ص367 ذخائر العقبی ص25 و صواعق محرقه ص101 و ده ها نفر دیگر از علمای سنت شان نزول ایه فوق را در مورد اهلبیت پیامبر یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین نقل کرده اند