صله رحم

صله رحم

صله رحم

سفارش حضرت عیسی در انجیل به صله رحم
صله رحم با کسیکه با تو قطع رحم کرده و عطاء به کسیکه از تو منع کرده و به ارحام سیره ی پیامبر(ص) و امامان(ع) صله ی رحم بوده است . موسی بن جعفر(ع) زبانزد صله رحم بر اهلبیت خودش بود . امام رضا : ما خانواده صلة می کنیم با کسیکه قطع کرده با ما از علائم دین دارای شیعه صله رحم است . شیخ صدوق(ره) از شرائط دین امامیه صله رحم و نیکی به والدین در قرآن است. شیخ طوسی(ره) آیه ی والذین یصلون دلیلی بر وجوی صله رحم است . امام صادق(ع) آیه در مورد خویشان و بستگان است پیامبر ص حاضران به غایبان برسانند که صله رحم کنند ولو یکسال در راه سفر باشند.
پیامبر (ص )بهترین عمل در اسلام بعد توحید صله رحم است آنگاه نیکی کردن به دیگران . پیامبر( ص) خشم آورترین اعمال شرک و قطع رحم است.
پیامبر(ص) به ابوذر فرمود: دوست دارم صله رحم کنم به کسی که او به من پشت کرده است. امام علی(ع) صله رحم کنید ولو او به شما پشت کند.
آثار صله رحم
1- زیادی عمر از 3 سال به 30 سال
2- سلامتی در همه امور با صله رحم است. امام صادق
3- صله رحم درازای عمر و زیادی رزق و سلامتی را دارد ضمانت پیامبر بر زیادی رزق صله کننده ضمانت پیامبر بر محبت به اهلبیتش و وسعت رزقش زیادی در عمر و دخول بهشت را امام صادق(ع) زیادی در مال همراه صله رحم است و حسن هم جواری امام علی(ع) رفع فقر و بخشش گناهان با صله ی رحم است . امام صادق صله کننده هرگز فقیر نمی شود . امام علی صله ی رحم مساوی است با بالارفتن ارزش اعمال .

امام صادق (ع) اخلاق را نیکو می کند

امام علی(ع) از پیامبر جلب حمایت خویشان با صله رحم است

امام علی(ع) را افزایش عمر و جایگاه اجتماعی با صله رحم است

امام باقر(ع) صله رحم پاکی روح است

پیامبر(ص) صله رحم سلامت بدن را به همراه دارد.

پیامبر(ص) رهائی از 70 نوع مرگ بد با صدقه و صله رحم

امام علی(ع) از پیامبر(ص) صله رحم اجر 100 شهید و هرقه اش

40 هزار حسنه و محو 40 هزار گناه و 40 هزار درجه

و 70 حاجت دنیائی است پیامبر(ص) صله رحم آسانی حساب در قیامت را همراه دارد

امام صادق (ع) : صله رحم روح سخاوتمند را ایجاد می کند .

پیامبر(ص) : شخصی با صله رحم مستحق بهشت می شود .

آثار قطع رحم

1- کاهش عمر از پیامبر(ص) از 33 سال به 3 سال

2- ابتلاء به فقر و تنگ دستی از امام علی (ع)

3- نابودی دستاورد ها از امام علی (ع)

4- انقطاع نسل از امام باقر(ع) در کسی که به فرموده امام علی (ع)قطع رحم کرده است.

5- فناء و نیستی سریع مثل سکته و مرگ ناگهانی

6- ابتلاء به اندوه از امام علی (ع)

7- محرومیت از نعمت های بهشتی

8- امام صادق(ع) قاطع رحم و عاق والدین از 2 هزار سال راه بوی بهشت را نمی شنوند.

9- استیلاء به نقمت و بلاء و عذاب از امام علی(ع)

10- لعن فرمودن پیامبر اسلام (ص) قاطع رحم را

11- امام سجاد(ع) به قاطع رحم در 3 جای قرآن ملعون است

12- امام صادق(ع) قاطع رحم مبغوض خداست

13- مبقوضات خداوند عبارتند از مشرک بخدا و قاطع رحم و آمر به منکر

14- پیامبر(ص) به ابوذر فرمودند: در بی اثر شدن اعمال نیک انسان با قطع رحم

15- از میان رفتن آسایش قاطع رحم از امام علی (ع)

16- عدم نزول رحمت بر قاطع رحم

17- ابتلاء سریع به عقوبت در دنیا و آخرت

18- محرومیت از بهشت برای شراب خوار و جادوگر و قاطع رحم