گناه چیست

پیامبر مومن گناهش را همانند صخره ای می بیند که خوف وقوعش را بر سرش دارد ولی کافر گناهش را همانند مگس می بیند که از بینی او می گذرد .

گناهان 3 دسته اند:

1- گناهان قابل آمرزش

2- گناهان غیر قابل آمرزش

3- گناهان حق الناس که ترسناک است.

شاید ببخشد شاید نبخشد

1- اما گناهان قابل آمرزش بنده ای که خداوند او را عقاب می کند در دنیا دیگر در قیامت با او کاری ندارد خداوند اکرم و احکم است از -2 بار مؤاخذه کردن گناهان نابخشودنی ظلم به بندگان خداست به یکدیگر 3- هر گناهی که خداوند او را پوشانده بر بنده اش و توبه را روزی او می کند بنده با خضوع و خشوع از گناهش بر میگردد با امید به عفو خداوند گناه دردی است که دوای آن استغفار است و شفاء از درد وقتی است که برنگردد به گناه حتی اگر خداوند وعده عذاب به گناه را نمی داد سزاوار بود. که انسان از باب شکر خداوند برای تعمتش گناه نکند گناه آشکار خداوند بلاها را نازل می کند بزرگترین گناهان نزد خداوند گناهی است که صاحبش او را کوچک بشمارد.

 جاهل بودن انسان بعیوبش بزرگترین گناه است . پیامبر (ص)فرمودند: تعجب می کنم از کسیکه می خواهد غذایی بخورد از ترس مرض نمی خورد چگونه انسان از ترس آتش جهنم باز هم گناه می کند . در آنجا از طعام خوردن پرهیز می کند ولی در گناه از آتش جهنم پرهیز ندارد . امام علی (ع) برای استغفار 6 خصلت و صفت لازم است:

1- پشیمانی از گذشته

2- تصمیم به عدم تکرارش

3- دادن حقوق مردم به آنها

4- رنج عبادت را بردن مثل چشیدن لذت گناه

5- گوشتی که از حرام روئیده در بدنش آب شود و گوشت جدیدی بروید.

6- جبران گذشته از ترک واجبات و اداء حق الناس

پیامبر (ص) : خداوند حیا می کند از اینکه مردم را به جهنم ببرد چرا ما حیا نمی کنیم از گناه کردن . مردی خدمت امام حسین یا امام سجاد آمد و گفت من مردی معصیت کارم و جز گناه هم ندارم . حریف خودم نمی شوم موعظه ام بفرمائید تا اثر بگذارد . امام فرمودند :5 کار را انجام بده بعد هرگناهی که خواستی مرتکب شو و الا اگر حریف خود نمی شوی هیچ گناهی نکن.

1- رزق خدا را نخور هر گناهی که خواستی انجام بده.

2- از ولایت خدا بیرون برو و هر گناهی که خواستی انجام بده.

3- در جایی و مکانی گناه کن که خدا ترا نبیند.

4- در وقت جان دادن جان به عزرائیل مده. اگر توانستی هر گناهی دلت می خواهد انجام بده.

5- وقتی که مالک جهنم خواست ترا ببرد جهنم نرو.

اگر توانستی این کارها را بکنی هر گناهی که دلت خواست انجام بده ولی اگر قدرت اینکارها را نداری دست از گناه بکش.