.
پنجشنبه 26 فروردين 1400.
*
 

آرشیو مطالب


مطالب تا تاریخ مورد نظرآرشیو میشوند.
  • از:
  • تا:
 
 

سفارشات پیامبر «ص» به امام علی«ع»

 

 

 

سیره پیامبرسفارشات پیامبر «ص» به امام علی«ع»

علی جان حفظ کن وصایا را مادام که عمل کنی در خیر هستی ای علی کسی که غیض خود را فرو برد در حالیکه قدرت بر اجرای ان دارد در قیامت امنیت پیدا میکند و ایمانی پیدا میکند که طعمش را میچشد

ای علی کسی که درست وصیت نکند موقع مرگش مروت او ناقص است و استحقاق شفاعت پیدا نمیکند
ای علی کسی که مردم از زبانش بترسند او اهل اتش است
ای علی بدتری مردم کسی است که مردم از ترس فحش و بد زبانی امر اورا احترام کنند
ای علی بدترین مردم کسی است که اخرت خود را به دنیا بفروشد و بدتر از ان کسی است که بفروشد اخرتش را به دنیای دیگری خداوند عذرش را نمی پذیرد چه عذرش صحیح باشد یا کاذب به شفاعت هم نمیرسد
ای علی همانا خداوند دوست میدارد دروغ مصلحتی را و مبغوض میدارد حرف راست مفسده دار را
ای علی کسی که خمر را ترک کند حتی برای غیر خدا خداوند از شراب بهشتی (رحیق مختوم)به او میدهد حضرت علی (ع)عرض کرد حتی برای غیر خدا پیامبر(ص) فرمودند اری از همین مقدار هم خدا تشکر میکند ای علی مشارب خمر مثل پرستش کننده ی بت است
ای علی خداوند از شارب خمر تا 40 روز نمازش را قبول نمیکند و اگر بمیرد کافر مرده است ای علی هر مسکری حرام است و هرچه مست کند زیاد و کمش هم حرام است.
ای علی همه گناهان در خانه ای است و کلید ان خانه شراب است
ای علی شارب خمر در وقت نوشیدنش خدا را نمیشناسد
ای علی کندن کوههای ثابت و استوار اسان تر است از ازاله ی ملک الموت (یعنی از دست ملک الموت نمیشود فرار کرد)
ای علی کسی که مردم از دین و دنیای او منتفع نشوند خیری در همنشینی با او نیست و کسی که حق تورا نمیشناسد و تعظیمت نمیکند خیری در او نیست
ای علی سزاوار است که مومن 8 خصلت داشته باشد وقار درفتنه ها و بلایا و صبر در بلالیا و شکر در رخوت و قانع بودن به رزق و روزی الهی و تکلیف به فوق طاعت نکردن و تحمل اثام (گناه)انها را نکردن بدن او در تعب و سختی است و مردم از او در اسایشند
ای علی 4 طایفه دعایشان رد نمیشود امام عادل پدر و مادر و دعای انسان مومن پشت سر برادر دینی و دعا و ناله مظلوم ولو بعد از گذشت زمانی
ای علی 8 نفر اگر توهین شوند خودشان را ملامت کنند 1-کسی که به غذایی دعوت نشده برود 2-امر به صاحبخانه 3– طالب خیر از دشمن 4-طالب فضل از ادمهای پست 5-کسی که بر نجوای دیگری گوش میدهد 6-و مستخف(بی اعتنا) به سلطان و7- کسی که در جایی بشیند که جای او نباشد 8-و کسی که فقط حرف میزند و دیگران گوش نمیدهند
ای علی خداوند حرام فرموده بهشت را بر ادم فحش دهان که نمیفمند چه میگوید
ای علی خوشا به حال کسی که عمرش طولانی و عملش نیکو باشد
ای علی مزاح نکن که قدر و ارزش و منزلتت را از بین میبرد دروغ نگو که نور چهره ات را میبرد و بپرهیز از ضجر و کسالت که اگر ضجر کنی بر حق صبر نکرده ای و اگر کسالت کنی حقرا نمیتوانی ادا کنی
ای علی برای هر گناهی توبه ای است مگر بد اخلاقی که همانا صاحبش هر وقت از گناهی فارغ شود وارد گناه دیگری میشود
ای علی 4 چیز عقوبت سریع دارد 1- کسی که او را احسان کنی و او بتو بدی کند 2- به کسی ظلم نمیکنی و او به تو ظلم میکند 3-به کسی که وفا به عهد کنی او به تو کلک میزند 4-و کسی که به او صله رحم میکنی و او قطعش میکند
ای علی بر کسی که ضجر مستولی شود راحتی از او کوچ کرده و به سراغش نمی اید
ای علی 12 خصلت است که سزاوار است مسلمان یاد بگیرد در زمان غذا خوردن 4تا فریضه و 4تا سنت و 4 تا ادب است اما فریضه معرفت پیدا کند که چه میخورد نام خدا را ببرد شکر خدا بکند و راضی بودن به انچه دارد
اما سنت نشستن روی پای چپ خوردن و با سه انگشت و خوردن غذای اطراف خودش و لیسیدن انگشتان دستش
و اما ادب کوچکی لقمه و جویدن شدید و نگاه کردن به دستهای مردم و شستن دست ها
علی جان خداوند بهشت را از دو شیر خلق کرده شیری از طلا و شیری از نقره و دیوارهایش یاقوت و سقفش را از زبرجد و حصار ان را لولو و خاکش را زعفران و مشک اذفروسپس به او میفرماید با من صحبت کن میگوید لا اله الا الله الحی القیوم به تحقیق سعادتمند شد ان کسی که دا خل من شود خداوند میفرماید به عزت و جلالم داخل بهشت نمیشود شرابخوار و نه سخن چین و نه بی غیرت و نه شرطی(پلیس رشوه گیر ) نه خنثی و نه نبش کننده قبر و نه عشار و نه قاطع رحم و نه قدری مذهب
یا علی کافر بخدا عظیمند به 10گروه قنات و ساحر و دیوث و زانی و ناکح با حیوان و ناکح با محارم ساعی در فتنه وبایع اسلحه از راه جنگ و مانع زکوه و تارک حج
یا علی 5 چیز در عروسی یا فرزند یا در ختنه ان یا خرید خانه یا از مکه امده سنت است و ان ولیمه دادن و سور است
یا علی عاقل باید سه کار بکند ترمیم معاش و یا تزود معاد یا لذت حلال از خوردن و پوشیدن استفاده کردن
یا علی سه کار از مکارم اخلاق است عفو از ظلم به خودت و صله رحم و حلم به جاهلیت جاهل
یا علی مبادرت کن به 4 کار قبل از 4 چیز جوانی قبل از پیری صحت قبل از بیماری غنا قبل از فقر و حیاتت قبل از مرگت
ای علی خداوند خوشش نمی اید از امت من بازی در نماز را و منت در صدقه و امدن در مساجد با جنابت و خنده در گورستان و نگاه به خانه مردم و نگاه به زنان نامحرم چونکه کوری را بدنبال دارد و کراهت جماع در حال تکلم که موجب لالی فرزند میشود و کراهت خواب بین دو نماز عشا چون از رزق محروم میشود و کراهت غسل در زیر اسمان بدون سقف و حفاظ و کراهت دخول در حمام مگر با لنگ و کراهت صحبت بین اذان و اقامه و کراهت به دریا رفتن در هنگام طوفان و کراهت خواب بالای بام بدون حفاظ وکراهت خواب در تنهایی و کراهت جماع در حال حیض که فرزند مجزوم و مبروص میشود چنین اشخاصی خود را ملامت کنند
کراهت سخن گفتن با مجذوم بدون فاصله و فرار از او مثل فرار شما از شیر و کراهت جماع با احتلام که دیوانگی می اورد
کراهت بول کنار شط و نهر جاری یا زیر درخت میوه دار و یا ایستاده و کراهت دخول خانه مگر با چراغ
یا علی 8 چیز را خدا از بنده قبول نمیکند نماز بنده فراری تا برگردد زن ناشزه مانع زکوه تارک وضو نماز دختر بدون چادرو امام جماعتی که اورا نمیخواهند و سکران (مست)و مدافع بول و غائط(نگهدارنده ادرار و مدفوع را)
ای علی برای 4 کار بنائی در بهشت است پناه دهنده یتیم و رحم کننده بر ضعیف و مهربان با والدین و و رفاقت با مملوک
یا علی سه گروه افضل مردمند 1- عابدترین مردم در واجبات الهی 2- ورع کنندگان از محارم خداوند و3- غنی ترین مردم که قناعت و رزق خودشان را دارند
یا علی امت من طاقت 3 چیز را ندارد مواسات با برادر دینی در مالش و انصاف در نفس خودش و ذکر خداوند در هر حال
ای علی سه گروهند که اگر به ان ها انصاف کنی بتو ظلم میکنند حد وسط مردم و اهل بیتت و خادمت
یا علی سه گروهند انصاف نمیدهند جر برای عبد عالم برای جاهل و قوی برای ضعیف
یا علی 7 چیز اگر در کسی باشد ایمانش کامل و دربهای بهشت بر او باز است دائم الوضو کسیکه نمازش خوب باشد کسیکه زکاتش را بدهد کسی که شر و غضبش را نگاه دارد و کسی که زبانش را زندان کند و کسی که استغفار کند و کسی که خیرخواه اهلبیت پیامبر باشد
یا علی سه دسته ملعونند کسی که تنها بخورد کسی که تنها به سفر رود و کسی که تنها بخوابد
یا علی کذب در سه جا نیکوست در جنگ وعده به زن و اصلاح مردم
یا علی سه طایفه که همنشینی با انها قلب را میمیراند 1- خسیس 2- همنشین اغنیا و سخن گفتن با زن ها
یا علی سه چیز از حقایق ایمان است 1- انفاق در تنگی و انصاف دادن خودت و بذل علم به متعلم
یا علی سه چیز اگر در کسی نباشد عملش تمام نیست 1-ورع از معاصی 2- خلق نیکو برای مدارا با مردم 3- حلمی که جهل جاهل را بدان دفع کند
یا علی سه چیز مومن را خوشحال میکند 1- دیدن برادران دینی2- افطار دادن روزه داران 3- نماز شب خواندن
یا علی تورا نهی میکنم از حسد و حرص و کبر
یا علی چهار فصل از شقاوت است خشکی چشم و قساوت قلب و ارزوی دراز و دوس داشتن عمر طولانی دنیا
یا علی سه چیز درجات است با وضو بودن در گرما و سرما منتظر نماز شدن بعد از ادای نماز واجب و پیاده روی به سوی نماز جماعت
کفارات افشا سلام اطعام طعام و نماز و شب
مهلکات عمل براساس بخل و هوای نفس و عجب و غرور
منجیات
ترس از خدا در اشکار و نهان میانه روی در فقر و غنا و حرف حق را گفتن در شادی و غضب
یا علی سیرکن ولو به دوسال راه رفتن به نیکی بر پدر و مادرو سیر کن یکسال راه تا صله رحم کنی و سیر کن تا یک میل برای عیادت مریضی و سیر کن تا دو میل برای تشییع جنازه و سه میل برای اجابت دعوت مومنی و چها میل برای زیارت برادر مومنت و پنج میل برای اجابت دعوت مومنین 5 میل برای اجابت گرفتاری 6 میل برای نصرت مظلومی ودائما استغفار کن
یا علی نشانه برادر مومن سه تاست نماز و زکوه و روزه و برای متکلف سه علامت است 1- تملق در حضور غیبت در پشت سر و شماتت در مصیبت
علامت ظالم سه تاست ظلم به زیردست و معصیت به بالا دستی و کمک به ظالم
علامت ریاکار 3تاست نشاط در عبادت در حضور مردم و کسالت در پنهانی و دوست دارد مورد ستایش باشد و مردم از او تشکر کنند
علامت منافق 1- دروغ میگوید و تخلف از وعده و خیانت میکند
یا علی نه چیز باعث نسیان و فراموشی است خوردن تفاح و سیب ترش و خربزه و نیم خورده موش خواندن سنگهای قبر راه رفتن بین دو زن و حجامت نزدیکی گردن و بول در اب مانده
یا علی عیش خوب در سه چیز است خانه واسع همسر زیبا و اسب ماده
ای علی ادم بد در قعر چاه باشد خداوند با باد اورا در راس دولت اشرار قرار میدهد
یا علی کسی که نسبت زنا بدهد به غیر موالی خودش بر او لعنت خدا باد و کسی که مانع اجرت کارگر شود و کسی که شریک قتلش شود و یا قاتل را پناه دهد لعنت خدا بر او باد
ای علی مومن کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند مسلمان کسی است که سالم باشند مردم از دست و زبانش و بهترین مهاجر مهاجر از گناه است از گناه دوری گزیند
یا علی محکمترین ایمان اینکه حب و بغض برای خدا باشد
یا علی کسی که اطاعت بی چون و چرا کند از همسرش با صورت در اتش میوفتد که اجازه همه ی کارها بدست زن است در حمام عروسی مجالس و محافل
یا علی گرامی ترین ادمها با تقوا ترین انهاست ان اکرمکم عند الله اتقیکم
یا علی پول میته حرام و بهای سگ حرام و پول خمس نداده حرام و مهریه زانیه حرام و رشوه حرام و اجر و مزد کاهن است حرام
یا علی اگر کسی علمی بیاموزد که با علما جدال کند و مردم را دعوت به خودش کند در اتش است
ای علی وقتی کسی میمیرد مردم میگویند چی گذاشته و ملائکه میگویند چی برده است برای اخرتش
ای علی دنیا زندان مومن و بهشت کافر است و مرگ ناگهانی راحتب برای مومن و حسرت برای کافراست
یا علی خداوند به دنیا وحی فرمود خدمت کن به کسی که خدمت به من میکند و به تعب انداز کسی را که خدمت به تو میکند
ای علی اگر تمام دنیا معادل بال مگسی ارزش داشته باشد هرگز سیراب نمیکردم کافر را ولو به شربت ابی
ای علی همه ی مردم دنیا از اولین و اخرین در دنیا و اخرت در قیامت ارزو دارند که کاش خداوند در دنیا قوتی بیشتر به ان ها نمیداد
ای علی بدترین مردم کسی است که متهم کند خدارا در قضا خودش میگوید اگر خدا چنین نمی کرد بهتر بود این کفر است
ای علی انیس مومن تسبیح است و...او تهلیل و خوابش عبادت است و پهلو به پهلو شدنش جهاد در راه خداست پس اگر با مردم عافیت داشت گناهی بر او نیست
یا علی اگر به من ....هدیه کند قبول میکنم دعوت شو میپذیرم
ای علی بر زنان جمعه و جماعات نیست و نه اذان و اقامه و نه عیاده مریض و نه دنبال جنازه رفتن و نه هروله بین صفا و مروه و نه استلام حجر و نه حلق و نه متولی قضاوت و نه مشورت با انها و نه ذبح مگر با ضرورت و نه اشکار کردن تلبیه و نه ماندن کنار قبر زوج و نزدیکان بمدت یکسال که در جاهلیت وجود داشت و نه گوش دادن خطبه در جمعه و نه متولی ازدواج خودش در بکارت و نه خروج از خانه ی همسرش مگر با اذن شوهر و الا مورد لعن خدا و ملائک است و داده نمیشود از منزل شوهرش چیزی مگر با اذن شوهر و اینکه نخوابد در حالیکه شوهرش بر او غضبناک باشد اگر چه شوهرش به او ظلم کرده باشد
یا علی اسلام برهنه است و لباسش حیا و زینتش وفا و مروتش عمل صالح است و ستونش ورع است و اساس اسلام محبت ما اهلبیت است
یا علی بداخلاقی شوم است و اطاعت زن پشیمانی را به همراه دارد دارد
یا علی اگر شوم در چیزی است پس سزاوار است در زبان زن باشد
یا علی نجات می یابند سبک گیران در طعام و شراب و لباس و امورات دیگر چونکه در حلالش حساب و در حرامش عقاب است
یا علی هر کس عمدا دروغی بگوید جایگاهش را برای اتش جهنم اماده می سازد
یا علی سه چیز در زیادت حافظه ی انسان موثرند و بلغم را از بین می برد 1-کندر 2- مسواک 3-قرائت قران
یا علی مسواک سنت است و پاک کننده و جلا دهنده نور چشم و رضایت خدا را در بر دارد و سفید کننده دندان هاست و از بین برنده زردی دندان ها و محکم کننده لثه است و اشتها اور است و در طعام از بین برنده بلغم است و عافیت و سلامت را زیاد میکند و حسنات را زیاد میکند و ملائکه را شاد میکند
یا علی خواب 4 نوع است 1- خواب انبیا بر پشتشان و 2- خواب مومنین بر طرف راستشان 3- خواب کفار و منافقین به سمت چپشان و 4- خواب شیاطین بر صورتشان
ای علی خداوند پیامبری را مبعوث نکرده مگر اینکه برای او ذریه ای قرار داده در صلب پیامبر و قرار داده ذریه مرا از صلب تو و اگر تو نبودی من ذریه نداشتم (اولاد دختری ذریه هستند)
ای علی 4 چیز شکننده پشت انسان است 1- حاکمی که معصیت خدا کند و مردم از ان اطاعت کنند 2- زوجه و همسری که خودش را در غیاب همسرش حفظ میکند و خیانت نمیکند در حالی که زوجش خیانت میکند 3-فقری که صاحب ان دوا پیدا نمیکند 4- همسایه بد
ای علی همانا عبد المطلب 5 سنت در جاهلیت گذاشت که خداوند ان ها را امضا و تایید کرد در اسلام 1- حرام کردن زن های پدران را بر فرزندان خداوند نازل فرمود و لا تنکحوا ما نکح ابائکم فی النسا فرمود هر کسی سیخی بیابد باید خمسش را بدهد و صددقه بدهد و خداوند ایه خمس را نازل فرمود .عبدالمطلب چاه زمزم را حفر کرد و نامش را گذاشت سقایه الحاج خداوند پذیرفت و فرمود اجعلتم سقایه الحاج و عماره المسجد الحرام او در قتل نفس سنت قرار داد صد شتر را بخاطر دیه و خداوند هم پذیرفت او هفت شوط طواف قرار داد در حالیکه قریش هفت شوط نداشتند خداوند هم پذیرفت

ای علی همانا عبد المطلب لا یستقسم بالازلام (اهل قمار)و عبادت صنم نکرد و نخورد ذبح شده ی بر نصب را و میگفت من تابع دین پدرم ابراهیم هستم

ای علی عجیبترین مردم از نظر ایمان و اعظم مردم از حیث یقین قومی هستند که در اخر الزمان می ایند در حالی که پیامبر و امامان را ندیده اند پس ایمان می اورند به سیاهی بر سفیدی

ای علی سه چیز قساوت قلب می اورد گوش دادن به لهو لعب و دنبال کردن صید و رفت و امد نزد سلطان

ای علی نماز نخوان در پوست چیزی که شیرش نوشیده نمیشود و گوشتش خورده نمیشود و نماز نخوان در ذات الجیش و ذات الصلاصل و نه درفجنان کل امن موارد جایگاه خسف و فرو رفتن است

ای علی بخور از بیض اینکه دو طرفش مختلف است و از ماهی انرا که قشر دارد و از طیر و پرنده ان را که ....دارد و ترک کن انرا که صف دارد و بخور از طیری قابض است یا حصیص است

ای علی ذی نابی از سباع و مخلب از طیرخوردنش حرام است

ای علی نیست بر زانی مهری و حدی یعنی شفاعتی و نه سوگندی در قطع رحمو نه سوگندی برای ولد والدش و نه برای زنی با شوهرش و نه برای عبدی با مولایش ونه ........روزی تا شب و نه وصالی در صیام و نه ...بعد از هجرت ای علی کشته نمیشود پدری در مقابل فرزندش

ای علی خداوند قبول نمیکند دعای قلب مسا را

یا علی خواب عالم برتر است از عبادت عابد جاهل و دورکعت نماز عالم بهتر از هزار رکعت نماز عابد

یا علی زن نباید روزه ی ....حرام بگیرد مگر با اذن شوهرش و بنده با اجازه مولایش و مهمان حق روزه گیری ندارد مگر با اجازه صاحب خانه .

ای علی روزع عید فطر و عید قربان حرام است و همچنین روزه وصال و نذر معصیتی و دهر حرام است

ای علی در زنا 6 خصلت است سه تا در دنیا و سه تا در اخرت و اما دنیایی بهای شخص از بین میرود و زود میمیرد و روزی او قطع میشود اما اخرت بد حساب میکشند از او همراه غضب خداوند و خلود در اتش

ای علی زبا عقابش 70 جز است که اسانترین ان زنای شخصی با مادرش در خانه خدا میباشد

ای علی یک درهم ربا بزرگتر است نزد خدا از 70 زنا با محارم در خانه خدا

ای علی اگر کسی منع کند قیراطی از زکات مالش نه مومن است ونه مسلمان ونه اهل کرامت

ای علی تارک زکوه از خدا درخواست میکند که دوباره برگردد به دنیا انجا که خدا میفماید رب ارجعونی لعلی عمل صالحا

ای علی تارک حج با استطاعت کافر است به دلیل امربه حج با ایه و لله علی الناس حج البیت و من کفر فان الله غنی عن العالمین

ای علی کسی که سهل انگاری کند برای حج تا بمیرد خداوند او را در قیامت نصرانی و یهودی می اورد

ای علی صدقه رد میکند قضایی را که قدا ابرم ابراما

ای علی صله رحم عمر را زیاد میکند

ای علی شروع غذایت با نمک و ختم غذایت با نمک که در ان شفا 72 درد است

ای علی اگر من به مقام محمود برسم هر اینه شفاعت میکنم در مورد پدر و مادرم و عمویم و برادرانم در جاهلیت همانا شفاعت بزای مشرک نیست

ای علی من فرزند دو نفر محکوم به ذبحم اسماعیل و عبدالله پدرم و اسحاقی که ارزوی ذبح را به جای اسماعیل داشت

ای علی من مشمول دعای پدرم هستم انجا که فرمود ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم ایاتک

ای علی عقل ان چیزی است که کسب میشود و با ان بهشت طلب میشود و به ان رضای خداوند

ای علی اول مخلوقی که خداوند انها را خلق کرد عقل بود که به او فرمود بیا امد سپس فرمود برو رفت انگاه فرمود به عزت و جلالم قسم که مخلوقی محبوبتر از تو نیافریدم بتو مواخذه میکنم و بوسیله تو عطا میکنم و به تو ثواب میدهم و به تو عقاب میکنم

ای علی یک درهم خرج در حنا و خضاب بهتر از هزار درهم انفاق در راه خداست و در خضاب کردن 14 خصلت است رفع بوی گوش ها جلای بصر نرم کننده خیشوم و پاکیزه کننده نکهه و محکم کننده لثه و از بین برنده مرض و ضعف و کم کننده ی وسوسه شیطان و شاد کننده ملائک و بشارت است

خضاب برای مومن است و مورد غیض به ان کافر است و خضاب زینت طیب است و پاکیزه و حیا میکن منکر و نکیر با خضاب برائت است برای او در قبرش

ای علی خیر در گفتار نیست مگر با فعل و نه در منتظر مگر با مخبر و نه در مال مگر با وجود و نه در صدق مگر با وفا و نه در فقه مگر با ورع و نه در صدقه مگر با نیت و نه در حیات مگر با صحبت و نه در وطن مگر با امن و سرور

ای علی حرام است از گوسفند 7 چیز خون ذکر مثانه نخاع غدد طحال و مراوه

ای علی مکن درع چیز در خریدن اضحییه و قربانی و کفن و نسمه و کرایه دادن مرکب برای مکه

ای علی ایا خبرتان نکنم به اشبه شما بمن از حیث خلق فرمودند بلی یا رسوالله فرمودند احسنکم خلقا و اعظمکم حلما و نیکوکاترین شما قرابت واشد شما انصافا در نفس خودش

ای علی امان است برای امت من از غرق شدن وقتی که کشتی سوار میشوند بخوابند .

بسم الله الرحمن الرحیم و ما قدرو الله حق قدره و الارض جمیعا قبضه یوم القیامت و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون زمر 66بسم الله مجریها و مرسها انی ربی لغفور رحیم هود 41

ای علی امان است برای امت من از هدم و منهدم شدن اگر بخوانند ان الله یملک السماوات و الارض ان تزولا فاطر 41

ای علی امان است برای امت من اگر بخوانند لا حول ولا قوه الا بلله العلی العظیم و لا ملجا و لا منجا من الله الا الیه

 

ای علی امان است برای امت من از سوختن اگر بخوانند ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین و ما قدر الله حق قدره اعراف 195

یا علی کسی که بترسد از سباع درندگان بخواند لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز ما عنتم توبه 129

ای علی کسی که .....عصیان و طغیان کند بخواند بر گوش راست او و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون ال عمران 83

ای علی هر کس در شکمش اب زرد رنگ است استقا اورد خواه با دفع ادرار است خواه با ماده باروه .... که داخل اعضا میشود یا اخلاط است پس باید بر شکم خودش بنویسد ایه الکرسی را و اب نوشته را بخورد باذن الله خوب میشود

ای علی هر کس ساحر و شیطان را بترسد باید بخواند ان ربکم الذی خلق السماوات و الارض اعراف 53 و یونس3

ای علی حق فرزند بر والدش اینکه نام نیک بر او نهند ادب نیکو کند او را در جایگاه شایسته و مناسب قرار دهد و ام حق والد بر فرزند اینکه پدر را بنام صدا نزند و جلوتر از او راه نرود و در مقابلش ننشیند و با او به حمام نرود

ای علی 3 چیز از وسواس است خوردن خاک جویدن ناخن با دندان و خوردن الحیته

ای علی خداوند لعنت کرده والدین را که فرزندشان را عاق کنند یعنی تکلیف سنگین و مشقت بار به او دادند

ای علی خداوند رحمت کند والدینی را که فرزندشان را بر نیکوکاری راهنمایی کند

یا علی یلزم الوالدین من عقوق ولدهما ما یلزم ولد لهما من عقوقهما

ای علی کسی که محزون کند والدینش را درواقع ان ها را عاق کرده است

ای علی کسی که برادر مومنش را غیبت شود در نزد او باید ترک بر ترک غیبت ولی اگر غیبت را گوش کند خداوند او را در دنیا و اخرت خار میکند ای علی کسیکه کفایت کند یتیمی را در نفقه اش بمال خودش تا اینکه بی نیاز شود بهشت البته بر او واجب میشود

ای علی کسی که دست محبت بر سر یتیمی بکشد از باب ترحم به او خداوند به او میفرماید در مقابل هر مویی از او نوری در قیامت

ای علی هیچ فقیری و حاجتمندی همانند جهل نیست و هیچ مالی سودمند تر و پر عاید تر از عقل نیست و هیچ تنهایی وحشتناکتر از عجب و خوبینی نیست و هیچ عقلی همانند تدبیر نیست و هیچ ورعی همانند دست نگاه داشتن از حرام نیست و هیچ حبی همانند حسن خلق نیست و هیچ عبادتی همانند تفکر نیست

ای علی افت سخن و کلام دروغگویی است و افت علم فراموشی است و افت عبادت ضعف و سستی است و افت جمال و زیبایی عجب و تکبراست و افت علم حسادت است

یا علی 4 چیز اسراف و تبذیر مال است ضیاع خوردن در حال سیری شکم روشن کردن چراغ در حالیکه نور وجو ددارد زراعت در زمین شوره زار و تعلیم صنعت از غیر اهلش

ای علی کسی که صلوات بر من نفرستد و فراموش کند راه بهشت را به خطا پیموده است و به بهشت نمی رود

ای علی بپرهیز از تعجیل در نماز و تخفیف ان مثل نوک زدن کلاغ و از افزایش سبع در نماز اینکه سبط کند 2 زراعش را در سجود همانند بسط کلب و گرگ زراعین خودشان را

ای علی اگر دستم را به دهان مار عظیمی بکنم تا مرفق برای من بهتر است از اینکه از صاحب مال تازه به دوران رسیده چیزی بخواهم که یکدفعه به مال رسیده و بخل ورزی دارد

ای علی ..... مردم نزد خداوند قاتل غیر قاتلش و ضارب غیر ضاربش

ای علی انگشتر به دست راست کن که در این کار فضیلتی از سوی خداست

برای مقربان حضرت عرض داشتند به چه چیز انگشتر کنم پیامبر فرمودند به عقیق قرمز همانا عقیق اول کوهی است که اقرار به ربوبیت خداوند نمود و برای من به پیامبریم و برای تو به وصایت و جانشینی تو برای من و برای فرزندانت به امامت ان ها و برای شیعیانت برای بهشت و برای دشمنانت برای جهنم

ای علی همانا خداوند نظری به دنیا کرد و مرا برگزید از دنیا بر مردان عالمین انگاه نظر دیگری کرد و تئرا انتخاب کرد بر مردان عالمین و سپس اختیار نمود امامان را از فرزندانت و برای مردم عالمین و در مرتبه چهارم اختیار فرمود فاطمه را برای زنان عالمیان
ای علی بدرستی دیدم نام تو را که که مقرون گشته به نام من در در سه جا یا چهار جا پس مانوس شدم به نگاه بر ان همانا زمانی که من به بیت المقدس رسیدم در سفر معراج به اسمان یافتم بر صخره ای نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله ایدته بوزیره و نصرته بوزیره به جبرئیل گفتم کی وزیر من است گفت علی بن ابیطالب و چون وقتی رسیدم به سدره المنتهی دیدم نوشته را که نوشته بود انی انا الله لا اله الا انا وحدی محمد ....من خلقی ایدته بوزیره و نصرته بوزیره گفتم به جبرئیل وزیرم کیست گفت علی بن ابیطالب و وقتی از سدره المنتهی گذشتم به عرش پروردگار رسیدم دیدم بر قائمه های عرشش نوشته بود انی انا الله لا اله الا انا وحدی محمد حبیبی ایدته بوزیره و نصرته بوزیره ای علی همانا خداوند تبارک و تعالی بمن عطا فرموده درباره تو 7 چیز 1- تو اول کسی هستی که از قبر بیرون امده و در اخرت با منی 2- تو اول کسی هستی در کنار صراط می ایستی با من 3- تو اول کسی هستی که میپوشی وقتی من میپوشم و4- زنده میشوی وقتی من زنده شدم و5- اول کسی هستی با من ساکن میشوی در علیین و 6-اول کسی مینوشی با من از رحیق مختوم شراب بهشتی را انکه ...مسک است
پیامبر به سلمان فرمودند ای سلمان برای شب در مریضیت وقتی که بیمار و مبتلا بودی سه خصلت همانا تو از طرف خداوند به ذکر هستی و دعای تو در مریضیت مستجاب است و مریضی تو سبب امرزش توست خدا ترا بهرمند کند به عافیت تا وقتی که زنده ای
وصیت پیامبر به اباذرای اباذر بپرهیز ازسوال کردن خانه ذل ...ذلتی که حاضر است و فقری که عجله میکنی در رفع ان ودر سوال یا فقر حساب طولانی در قیامت
ای اباذر توتنها زندگی میکنی و تنها میمیری و تنها محشور شده و به بهشت میروی قومی از عراق بخاطر تو سعادتمند میشوند انهایی که متولی غسل و تجهیز و دفن تواند
ای اباذر از کسی چیزی مخواه و اگر چیزی به سویت امد قبول کن پیامبر به اصحاب فرمودند اشرار شما انهایند که... میکنند و تفرقه می اندازند بین دوستان و طالب عیوب مردمند که عیب ندارند

 

 

 

نظرات  

 
+3 #1 سیدمحمد 1393-07-24 15:23
باسلام واقعاعالی علی الخصوص بنرهاتون خسته نباشید میخواستم عرض کنم اگه امکان داشته باشه درمباحث اخلاقی داستانی مرتبط با موضوع هم ذکرکنیدعالی باشه باتشکر لطفابنده را ازمطالب جدیدمطلع بفرمایید
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی